شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

#شکرستان_۱۴۰۰
#جشنوارهملیبرداشت_نیشکر

با کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بیشتر آشنا شوید

https://www.instagram.com/tv/CWQkoNSjT7N/?utm_medium=copy_link

 

تا افتتاحیه اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر، هر روز یک طرح نیشکری، یک محصول جانبی و یک ظرفیت گردشگری پیرامون نیشکر را معرفی می‌کنیم