شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

کیمیای غیرت و همت کارگران به ثمر نشست

رویش اولین جوانه‌های امید در دل هفت‌تپه

پس از واگذاری مدیریت هفت‌تپه به توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بازسازی این شرکت در دو بخش صنعت و کشاورزی همزمان آغاز شده و کیمیای غیرت و همت کارگران، بار دیگر نویدبخش رویش جوانه‌های امید از دل خاک شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بیش از 40 درصد اراضی نیشکر هفت‌تپه به دلیل خشکسالی از بین رفته و با وجود سپری شدن زمان کشت، اما کشت جدید به همت کارگران انجام شد و امروز نیز رویش اولین جوانه نیشکر از دل مزارع نیشکر هفت تپه به ثمر نشسته است.

بازگشت هفت‌تپه به هفت طرح، بارقه امید را در کارگران ایجاد کرده و آستین همت برای بازسازی اولین کشت و صنعت نیشکری بالا زده شده و بزودی نیز همزمان با برداشت نیشکر، صدای سوت کارخانه شکر پس از ماه‌ها طنین انداز می‌شود.